اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]

فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396 در استان کردستان

یک شنبه 26 شهریور سال 1396

صادرکنندگان استان کردستان برای شرکت در انتخاب صادرکننده برگزیده استانی از تاریخ دوشنبه مورخ 20شهریورماه تا روز دوشنبه مورخ 10 مهرماه مهلت دارند

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر و ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ 1396  در ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

صادرکنندگان در صورت تمایل به شرکت در این رقابت استانی می‌توانند به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان نمونه به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

داوطلبان بعد از مطالعه شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال می‌توانند به‌صورت الکترونیکی در همان سامانه ثبت‌نام و کد رهگیری دریافت کنند.

پیوست

بازدید [ 240 ]