• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396 در استان کردستان

فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396 در استان کردستان

صادرکنندگان استان کردستان برای شرکت در انتخاب صادرکننده برگزیده استانی از تاریخ دوشنبه مورخ 20شهریورماه تا روز دوشنبه مورخ 10 مهرماه مهلت دارند

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر و ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ 1396  در ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

صادرکنندگان در صورت تمایل به شرکت در این رقابت استانی می‌توانند به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان نمونه به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

داوطلبان بعد از مطالعه شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال می‌توانند به‌صورت الکترونیکی در همان سامانه ثبت‌نام و کد رهگیری دریافت کنند.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*