قوانین و مقررات

دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای 5،6 و 7 تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات

در اجرای بند های 5و6و7 تصویب نامه شماره 353/4/ت 55300 مورخ 97/1/22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد