کارگاه های حرفه ای

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
مرکز آموزش اتاق بازرگانی برگزار می کند

برگزاری دوره های تخصصی

روابط عمومی یک شنبه 2 اردیبهشت سال 1397

مرکز آموزش اتاق بازرگانی در سال 1397 اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است.

تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1397

بازدید [ 60 ]