فراخوان ها

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اتاق بازرگانی سنندج

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول تشکل ها

مدیر دو شنبه 21 تیر سال 1395

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول تشکل ها

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن شرکت های صنعت پخش ایران شعبه استان کردستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می¬آید روز چهارشنبه مورخ 30/04/1395 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج ، واقع در خیان آبیدر نبش کوچه طوطی حضور بهم رسانید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی:
1- ارائه و تصویب گزارش مالی و اجرایی هیئت مدیره.
2- ارائه گزارش بازرس
3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان کردستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می¬آید روز سه شنبه مورخ 29/04/1395 راس ساعت 17:00 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج ، واقع در خیان آبیدر نبش کوچه طوطی حضور بهم رسانید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی:
1- ارائه و تصویب گزارش مالی و اجرایی هیئت مدیره.
2- ارائه گزارش بازرس
3- انتخابات اعضای هیأت مدیره
4- انتخاب بازرس
5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون زنان بازرگان استان کردستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون دعوت به عمل می¬آید روز چهارشنبه مورخ 06/05/1395 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج ، واقع در خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی حضور بهم رسانید.
شرایط  و مدارک لازم:
1- ارائه اصل کارت معتبر عضویت یا بازرگانی از اتاق بازرگانی سنندج  2- ارائه کارت عضویت کانون
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی:
1- ارائه و تصویب گزارش مالی و اجرایی هیئت مدیره.
2- ارائه گزارش بازرس
3- انتخاب بازرس
4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان کردستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می¬آید روز چهارشنبه مورخ 23/04/1395 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج ، واقع در خیان آبیدر نبش کوچه طوطی حضور بهم رسانید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی:
1- ارائه و تصویب گزارش مالی و اجرایی هیئت مدیره.
2- ارائه گزارش بازرس
3- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه
4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

بازدید [ 1358 ]